صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

آمار انجمن‌های علمی دانشجوییشروع به فعالیت رسمی انجمن‌های علمی دانشجویی در دانشگاه‌ها به دهه هفتاد باز می‌گردد. البته انجمن‌ علمی سابقه‌ای طولانی‌تر دارد و برخی از انجمن‌های علمی در دهه‌های سی و چهل در کشور راه‌اندازی شده‌اند. اما آن‌چه که به عنوان یک برنامه رسمی و قانونی در دانشگاه‌ها مبنا قرار گرفت مشخصا به نیمه دوم دهه‌ی هفتاد باز می‌گردد.

در این چند گزارش نگاهی اجمالی و آماری به وضعیت فعلی انجمن‌های علمی دانشجویی آورده شده است که در لینک‌های زیر در دسترس است.