صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته دامپزشكي
رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

اردکان

دامپزشکی

2

ارومیه

دامپزشکی

3

ایلام

دامپزشکی

4

تبریز

دامپزشکی(علوم درمانگاهی)

5

تهران

اپیدمیولوژی

6

تهران

ایمونولوژی

7

تهران

آناتومی ، جنین شناسی و تکنولوژی تولید مثل

8

تهران

انگل شناسی

9

تهران

بیماریهای حیات وحش و حیوانات خانگی غیر معمول

10

تهران

بیماریهای دام کوچک

11

تهران

بیوتکنولوژی

12

تهران

بیولوژی سلولی

13

تهران

بیماریهای داخلی و مطالعات طب تجربی

14

تهران

بهداشت و بیماریهای آبزیان

15

تهران

جراحی

16

تهران

رادیولوژی

17

تهران

علوم بهداشت و تغذیه دام و طیور

18

تهران

قارچ شناسی

19

تهران

مامایی و بیماریهای تولید مثل

20

تهران

میکروبیولوژی

21

رازی  کرمانشاه

دامپزشکی

22

زابل

دامپزشکی

23

سمنان

دامپزشکی

24

شیراز

بهداشت دامپزشکی

25

شیراز

بیوتکنولوژی دامپزشکی

26

شیراز

پاتوبیولوژی دامپزشکی

27

شیراز

علوم پایه دامپزشکی

28

شیراز

علوم درمانگاهی دامپزشکی

29

شهید باهنر کرمان

دامپزشکی

30

شهید چمران اهواز

دامپزشکی

31

شهرکرد

دامپزشکی

32

فردوسی مشهد

بیوتکنولوژی دامپزشکی

33

فردوسی مشهد

دامپزشکی

34

فردوسي مشهد

سلامت گله هاي شيري

35

فناوری‌های نوین آمل

دامپزشکی

36

لرستان

دامپزشکی