صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته الهيات


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

آیت اله حائری میبد

علوم قرآن و حدیث

2

اراک

الهیات

3

یاسوج

الهیات

4

اصفهان

علوم قرآن و حدیث

5

اصفهان

معارف و اهل بیت

6

ایلام

الهیات

7

ایلام

علوم قرآن و حدیث

8

الزهرا(س)

ادیان و عرفان

9

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

الهیات(علوم قرآن وحدیث)

10

پردیس فارابی دانشگاه تهران

علوم قران و حدیت

11

تبریز

الهیات و علوم اسلامی

12

تربیت دبیر شهید رجایی

معارف اسلامی

13

تهران

ادیان وعرفان تطبیقی

14

تهران

علوم قرآن و حدیث (الهیات)

15

تهران

علوم قرآن و حدیث

16

حضرت نرجس(س)

علوم وقرآن

17

حکیم سبزواری

علوم قران و حدیث

18

رازی  کرمانشاه

علوم قرآن و حدیث

19

سید جمال الدین اسدآبادی

الهیات و معارف اسلامی

20

سیستان و بلوچستان

الهیات

21

سمنان

ادیان و عرفان

22

شیراز

الهیات

23

شهید باهنر کرمان

الهیات

24

شهید بهشتی

الهیات و ادیان

25

شهید چمران اهواز

علوم و قرآن و حدیث

26

شهید مدنی آذربایجان

ادیان و عرفان

27

شهید مدنی آذربایجان

قرآن و حدیث

28

شهرکرد

علوم قرآن و حدیث

29

صنعتی اصفهان

معارف

30

صنعتی تفرش

معارف

31

صنعتی جندی شاپور دزفول

معارف

32

علامه طباطبایی

علوم قرآن و حدیث

33

فردوسی مشهد

عرفان تطبیقی

34

فردوسی مشهد

علوم قرآن و حدیث

35

قم

علوم قرآن و حدیث( خواهران)

36

کاشان

ادیان و عرفان

37

کردستان

معارف اسلامی

38

کشاورزی و منابع طبیعی ساری

معارف اسلامی (برادران)

39

کشاورزی و منابع طبیعی ساری

معارف اسلامی (خواهران)

40

کوثر

علوم قرآن و حدیث

41

گیلان

علوم قرآن و حدیث

42

مازندران

علوم قرآنی

43

محقق اردبیلی

ادیان وعرفان

44

مرکز آموزش عالی اقلید

علوم قرآن و حدیث

45

هرمزگان

انمن علمی فلسفه و الهیات

46

ولیعصر(عج) رفسنجان

علوم قرآن و حدیث