صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته هوا و فضا


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

بیرجند

میان رشته ای هوا و فضا

2

بوعلی سینا

هوا فضا

3

تهران

هوا فضا

4

صنعتی ارومیه

هوافضا

5

صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی هوافضا

6

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

هوافضا

7

صنعتی شریف

دانشکده مهندسی هوافضا

8

صنعتی مالک اشتر‏

هوافضا

9

فردوسی مشهد

هوافضا