صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته حقوق


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

آیت اله بروجردی(ره)

حقوق

2

آیت اله حائری میبد

فقه و حقوق

3

ارومیه

فقه و حقوق اسلامی

4

اصفهان

حقوق

5

ایلام

فقه و مبانی حقوق

6

الزهرا(س)

حقوق

7

الزهرا(س)

فقه و حقوق

8

بجنورد

حقوق

9

بیرجند

حقوق

10

بزرگمهر قائنات

فقه و مبانی حقوق

11

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

حقوق

12

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

فقه وحقوق اسلامی

13

پردیس فارابی دانشگاه تهران

حقوق

14

پردیس فارابی دانشگاه تهران

فقه و مبانی حقوق اسلامی

15

تبریز

حقوق

16

تربیت مدرس

حقوق

17

تربیت مدرس

حقوق بین¬الملل

18

تربیت مدرس

حقوق خصوصی

19

تهران

توسعه حقوق بین الملل

20

تهران

حقوق _فارابی

21

تهران

حقوق

22

تهران

فقه و حقوق اسلامی

23

تهران

فقه و مبانی حقوق اسلامی

24

حضرت معصومه قم(س)

حقوق

25

حضرت معصومه قم(س)

فقه و حقوق

26

حکیم سبزواری

حقوق

27

حکیم سبزواری

فقه وحقوق

28

خوارزمی

حقوق زن در اسلام

29

خوارزمی

فقه و حقوق

30

رازی  کرمانشاه

حقوق

31

زابل

حقوق

32

یزد

فقه و حقوق

33

سمنان

حقوق

34

سمنان

فقه و مبانی حقوق اسلامی

35

شاهد

حقوق

36

شیراز

حقوق

37

شیراز

حقوق آموزش های الکترونیکی

38

شهید باهنر کرمان

حقوق

39

شهید بهشتی

حقوق

40

شهید بهشتی

حقوق خانواده

41

شهید بهشتی

حقوقی دادنامه

42

شهید چمران اهواز

حقوق

43

شهید چمران اهواز

فقه و مبانی حقوق

44

شهید مدنی آذربایجان

حقوق

45

شهید مدنی آذربایجان

فقه حقوق پردیس تبریز

46

شهید مدنی آذربایجان

فقه و حقوق

47

شهرکرد

حقوق

48

شهرکرد

فقه و حقوق اسلامی

49

علامه طباطبایی

حقوق

50

علامه طباطبایی

حقوق ارتباطات

51

علامه طباطبایی

حقوق عمومی

52

علم و فرهنگ

حقوق

53

فردوسی مشهد

حقوق

54

فردوسی مشهد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

55

قم

حقوق (برادران)

56

قم

حقوق بین الملل (برادران)

57

قم

حقوق( خواهران)

58

قم

فقه و حقوق (برادران)

59

قم

فقه و حقوق(خواهران)

60

کاشان

حقوق

61

کردستان

حقوق

62

کردستان

فقه و حقوق امام شافعی

63

گیلان

حقوق

64

مازندران

حقوق

65

مازندران

فقه و مبانی حقوق

66

مراغه

حقوق