صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته جغرافيا

رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

ارومیه

جغرافیا

2

اصفهان

جغرافیا

3

بیرجند

جغرافیا

4

بزرگمهر قائنات

جغرافیا

5

تبریز

جغرافیا (اقلیم شناسی)

6

تبریز

جغرافیا و گردشگری

7

تربیت مدرس

جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری

8

تهران

اقلیم شناسی(دانشکده جغرافیا)

9

تهران

برنامه ریزی شهری (دانشکده جغرافیا)

10

تهران

جغرافیای سیاسی

11

تهران

جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)

12

تهران

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

13

تهران

GIS (دانشکده جغرافیا)

14

حکیم سبزواری

جغرافیا

15

خوارزمی

جغرافیا(انسانی)

16

خوارزمی

جغرافیای سیاسی

17

خوارزمی

جغرافیا(طبیعی)

18

خوارزمی

سنجش ار دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

19

رازی  کرمانشاه

جغرافیا

20

زابل

جغرافیا

21

زابل

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

22

یزد

جغرافیا

23

زنجان

جغرافیا

24

سیستان و بلوچستان

جغرافیا

25

شیراز

جغرافیا

26

شهید باهنر کرمان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

27

شهید بهشتی

جغرافیا

28

فردوسی مشهد

جغرافیا

29

گیلان

جغرافیا

30

گلستان

جغرافیا

31

لرستان

جغرافیای طبیعی

32

مازندران

جغرافیا

33

محقق اردبیلی

جغرافیای طبیعی

34

محقق اردبیلی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

35

مراغه

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

36

هرمزگان

جغرافیا