صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته كارآفريني


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

ارومیه

کارآفرینی

2

الزهرا(س)

کارآفرینی

3

بوعلی سینا

کارآفرینی

4

تبریز

کارآفرینی و آموزش های دانش بنیان

5

تربیت دبیر شهید رجایی

بین رشته ای کارآفرینی

6

تهران

کارآفرینی

7

تهران

کار آفرینی _ پردیس کار آفرینی

8

تهران

کار آفرینی دوره الکترونیک

9

تهران

کارآفرینی

10

خوارزمی

کارآفرینی

11

خوارزمی

مدیریت کارآفرینی

12

زابل

کارآفرینی

13

یزد

کارآفرینی

14

سیستان و بلوچستان

کارآفرینی

15

سمنان

کارآفرینی

16

شاهرود

کار آفرینی

17

شهید بهشتی

کارآفرینی

18

شهید مدنی آذربایجان

بین رشته ای کارآفرینی

19

شهرکرد

کار آفرینی

20

علامه طباطبایی

مدیریت کارآفرینی

21

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

کارآفرینی

22

فردوسی مشهد

کار آفرینی و رشد

23

کردستان

کارآفرینی

24

گنبد کاووس

کارآفرینی

25

نهاوند

کارآفرینی