صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته كشاورزيرديف

نام دانشگاه

نام انجمن

1

اراک

باغبانی

2

اراک

مهندسی آب

3

اراک

علوم دامی

4

اراک

گیاهان دارویی

5

ارومیه

اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی

6

ارومیه

خاک شناسی

7

ارومیه

زراعت

8

ارومیه

گیاه پزشکی

9

ارومیه

ماشینهای کشاورزی

10

ارومیه

صنایع غذایی

11

ارومیه

علوم دامی

12

یاسوج

زراعت واصلاح نباتات

13

یاسوج

علوم دامی

14

یاسوج

گیاهپزشکی

15

اصفهان

بیوتکنولوژی میکروبی

16

ایلام

بهداشت مواد غذایی

17

ایلام

خاک شناسی

18

ایلام

زراعت

19

ایلام

صنایع غذایی

20

ایلام

علوم باغبانی

21

ایلام

علوم دامی

22

ایلام

کشاورزی پایدار

23

ایلام

گیاهان داروئی

24

ایلام

گیاهپزشکی

25

ایلام

مهندسی آب

26

الزهرا(س)

بیو تکنولوژی

27

بیرجند

زراعت (سرایان)

28

بیرجند

زراعت و اصلاح نباتات

29

بیرجند

علوم خاک

30

بیرجند

علوم دامی

31

بیرجند

علوم دامی(سربیشه)

32

بیرجند

گیاه پزشکی

33

بیرجند

مهندسی آب

34

بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

گیاهان دارویی

35

بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

مهندسی آب

36

بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

مهندسی فضای سبز

37

بوعلی سینا

بیوتکنولوژی

38

بوعلی سینا

ترویج و آموزش کشاورزی

39

بوعلی سینا

زراعت و اصلاح نباتات

40

بوعلی سینا

صنایع غذایی تویسرکان

41

بوعلی سینا

علوم باغبانی

42

بوعلی سینا

علوم دامی

43

بوعلی سینا

گیاهپزشکی

44

بوعلی سینا

مهندسی آب

45

بوعلی سینا

مهندسی خاک

46

بوعلی سینا

مهندسی مکانیک بیوسیستم

47

تبریز

اکوفیزیولوژی گیاهی

48

تبریز

بهداشت مواد غذایی

49

تبریز

به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

50

تبریز

بیوتکنولوژی کشاورزی

51

تبریز

ترویج و توسعه روستایی

52

تبریز

تولیدات گیاهان دارویی (دانشکده کشاورزی اهر)

53

تبریز

علوم دامی

54

تبریز

علوم دامی (دانشکده کشاورزی اهر)

55

تبریز

علوم و صنایع غذایی

56

تبریز

علوم و صنایع غذایی (دانشکده کشاورزی اهر)

57

تبریز

کشاورزی- زراعت

58

تبریز

مهندسی  آب

59

تبریز

مهندسی بیوسیستم

60

تبریز

مهندسی خاک

61

تبریز

مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

62

تبریز

مهندسی کشاورزی - فضای سبز

63

تبریز

مهندسی گیاه پزشکی

64

تربت حیدریه

اقتصاد کشاورزی

65

تربت حیدریه

تولیدات گیاهی

66

تربت حیدریه

گیاهان داروئی

67

تربیت مدرس

بیماری شناسی گیاهی

68

تربیت مدرس

ترویج و آموزش کشاورزی

69

تربیت مدرس

حشره¬شناسی کشاورزی

70

تربیت مدرس

خاک شناسی

71

تربیت مدرس

زیست گیاهی

72

تربیت مدرس

علوم باغبانی

73

تربیت مدرس

علوم دامی

74

تربیت مدرس

علوم طیور

75

تربیت مدرس

کارآفرینی کشاورزی

76

تربیت مدرس

مهندسی سازه¬های آبی

77

تربیت مدرس

مهندسی مکانیک - بیوسیستم

78

تربیت مدرس

مهندسی منابع آب

79

تهران

علوم دام و طیور (پردیس ابوریحان)

80

تهران

علوم زراعی و اصلاح نباتات

(پردیس ابوریحان)

81

تهران

علوم غذا و بهداشت صنایع غذایی

( دانشکده دامپزشکی )

82

تهران

گیاه پزشکی (پردیس ابوریحان)

83

تهران

مهندسی آب (پردیس ابوریحان)

84

تهران

مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی (پردیس ابوریحان)

85

تهران

مدیریت و توسعه کشاورزی(پردیس کشاورزی)

86

تهران

مهندسی آبیاری و آبادانی

87

تهران

مهندسی اقتصاد کشاورزی

(پردیس کرج)

88

تهران

مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی (پردیس کرج)

89

تهران

مهندسی زراعت و اصلاح نباتات (پردیس کرج)

90

تهران

مهندسی علوم آب(پردیس کرج)

91

تهران

مهندسی علوم باغبانی (پردیس کرج)

92

تهران

مهندسی علوم خاک (پردیس کرج)

93

تهران

مهندسی علوم دامی (پردیس کرج)

94

تهران

مهندسی علوم و صنایع غذایی

(پردیس کرج)

95

تهران

مهندسی فضای سبز (پردیس کرج)

96

تهران

مهندسی گیاه پزشکی (پردیس کرج)

97

تهران

مهندسی ماشین های کشاورزی (پردیس کرج)

98

جیرفت

آموزش وترویج کشاورزی

99

جیرفت

ماشین های کشاورزی

100

جیرفت

انجمن علوم دام

101

جیرفت

باغبانی

102

جیرفت

زراعت

103

جیرفت

علوم خاک

104

جیرفت

'گیاه پزشکی

105

جیرفت

مهندسی آب

106

جهرم

گیاهان معطر و دارویی

107

جهرم

مکانیک ماشین آلات کشاورزی(بیوسیستم)

108

جهرم

مهندسی آب

109

جهرم

مهندسی باغبانی

110

جهرم

مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی

111

جهرم

مهندسی صنایع غذایی

112

خلیج فارس

زراعت واصلاح نباتات

113

خلیج فارس

علوم باغبانی

114

خلیج فارس

گیاه پزشکی

115

رازی  کرمانشاه

ترویج و آموزش کشاورزی

116

رازی  کرمانشاه

زراعت و اصلاح نباتات

117

رازی  کرمانشاه

علوم خاک

118

رازی  کرمانشاه

علوم دامی

119

رازی  کرمانشاه

گیاهپزشکی

120

رازی  کرمانشاه

مکانیک و ماشین آلات کشاورزی

121

رازی  کرمانشاه

مهندسی آب

122

زابل

اصلاح نباتات

123

زابل

ترویج و آموزش کشاورزی

124

زابل

خاکشناسی

125

زابل

دانشکده کشاورزی

126

زابل

زراعت

127

زابل

صنایع غذایی

128

زابل

علوم دامی

129

زابل

فضای سبز

130

زابل

گیاهپزشکی

131

زابل

مهندسی آب

132

یزد

علوم خاک

133

یزد

گیاهان دارویی و طب سنتی

134

زنجان

خاکشناسی

135

زنجان

زراعت واصلاح نباتات

136

زنجان

علوم دامی

137

زنجان

گیاهپزشکی

138

زنجان

مهندسی آب

139

سید جمال الدین اسدآبادی

فضای سبز

140

سید جمال الدین اسدآبادی

گیاهان دارویی

141

سیستان و بلوچستان

مهندسی فضای سبز

142

سمنان

علوم صنایع غذایی

143

سمنان

علوم دامی

144

شاهد

باغبانی

145

شاهد

بیوتکنولوژی

146

شاهد

تکنولوژی بذر

147

شاهد

حشره شناسی

148

شاهرود

کشاورزی

149

شیراز

باغبانی

150

شیراز

بیوتکنولوژی کشاورزی

151

شیراز

ترویج و آموزش کشاورزی

152

شیراز

زراعت و اصلاح نباتات

153

شیراز

صنایع غذایی

154

شیراز

علوم خاک

155

شیراز

علوم دامی

156

شیراز

گیاهپزشکی

157

شیراز

مکانیزاسیون

158

شیراز

مهندسی آب

159

شیراز

مهندسی بیوسیستم

160

شهید باهنر کرمان

باغبانی

161

شهید باهنر کرمان

بیوتکنولوژی کشاورزی

162

شهید باهنر کرمان

تولیدات گیاهی بردسیر

163

شهید باهنر کرمان

خاکشناسی

164

شهید باهنر کرمان

زراعت و اصلاح نباتات

165

شهید باهنر کرمان

صنایع غذایی

166

شهید باهنر کرمان

صنایع غذایی بردسیر

167

شهید باهنر کرمان

گیاهپزشکی

168

شهید باهنر کرمان

مهندسی آب

169

شهید باهنر کرمان

مهندسی علوم دامی

170

شهید بهشتی

گیاهان دارویی

171

شهید چمران اهواز

باغبانی

172

شهید چمران اهواز

تحصیلات تکمیلی علوم آب

173

شهید چمران اهواز

خاکشناسی

174

شهید چمران اهواز

علوم آب

175

شهید چمران اهواز

گیاهپزشکی

176

شهید چمران اهواز

ماشین های کشاورزی

177

شهید مدنی آذربایجان

گیاهان داروئی

178

شهید مدنی آذربایجان

گیاه پزشکی

179

شهرکرد

مهندسی اب

180

شهرکرد

مهندسی خاکشناسی

181

شهرکرد

مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

182

شهرکرد

مهندسی علوم باغبانی

183

شهرکرد

مهندسی علوم دامی

184

شهرکرد

مهندسی گیاهپزشکی

185

شهرکرد

مهندسی مکانیک بیوسیستم

186

شهرکرد

مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی

187

صنعتی اصفهان

مهندسی کشاورزی

188

صنعتی سهند تبریز

بیو تکنولوژی

189

علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

آب

190

علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

اقتصاد کشاورزی

191

علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

باغبانی

192

علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

ترویج کشاورزی

193

علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

خاکشناسی

194

علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

زراعت

195

علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

صنایع غذایی

196

علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

علوم دام

197

علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

گیاهپزشگی

198

فردوسی مشهد

بیابانزدایی

199

فردوسی مشهد

باغبانی

200

فردوسی مشهد

بایو تکنولورژی

201

فردوسی مشهد

بهبود تولیدات دامی

202

فردوسی مشهد

بیوتکتولوژی دامی

203

فردوسی مشهد

بیوتکنولوژی

204

فردوسی مشهد

بیو تکنوولوژی

205

فردوسی مشهد

بیوسیستم

206

فردوسی مشهد

تحقیقات کشاورزی

207

فردوسی مشهد

تکنولوژی تولیدات غذایی

208

فردوسی مشهد

خاک شناسی

209

فردوسی مشهد

زبان تخصصی کشاورزی

210

فردوسی مشهد

زراعت واصلاح نباتات

211

فردوسی مشهد

زراعت و به نژادی گیاهی

212

فردوسی مشهد

سلامت گله های شیری

213

فردوسی مشهد

علوم دامی

214

فردوسی مشهد

علوم طیور

215

فردوسی مشهد

علوم و صنایع غذایی

216

فردوسی مشهد

فضای سبز

217

فردوسی مشهد

کار آفرینی و ترویج کشاورزی

218

فردوسی مشهد

گیاهپزشکی

219

فردوسی مشهد

گیاه پزشکی

220

فردوسی مشهد

ماشین آلات کشاورزی

221

فردوسی مشهد

مطالعت گیاهان داروی و تزیینی

222

فردوسی مشهد

مکانیک ماشینهای کشاورزی

223

فردوسی مشهد

مهندسی آب

224

فردوسی مشهد

مهندسی فضای سبز

225

فسا

صنایع غذایی

226

فسا

کشاورزی آب

227

فناوری پیشرفته وتحصیلات تکمیلی کرمان

بیوتکنولوژی  واصلاح نباتات

228

قم

سازه های دریایی برادران

229

کاشان

بیوتکنولوژی

230231

کردستان

cwre(گفتمان آب)

232

کردستان

بیوتکنولوژی

233

کردستان

خاک

234

کردستان

زراعت واصلاح نباتات

235

کردستان

علوم باغبانی

236

کردستان

علوم دامی

237

کردستان

گیاه پزشکی

238

کردستان

مکانیک ماشین های کشاورزی

239

کردستان

مهندسی آب

240

کردستان

مهندسی بیوسیستم

241

کردستان

مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی

242

کشاورزی ومنابع طبیعی رامین اهواز

صنایع غذایی

243

کشاورزی ومنابع طبیعی رامین اهواز

علوم دامی

244

کشاورزی ومنابع طبیعی رامین اهواز

باغبانی

245

کشاورزی ومنابع طبیعی رامین اهواز

ترویج واموزش کشاورزی

246

کشاورزی ومنابع طبیعی رامین اهواز

خاکشناسی

247

کشاورزی ومنابع طبیعی رامین اهواز

زراعت واصلاح نباتات

248

کشاورزی ومنابع طبیعی رامین اهواز

فضای سبز

249

کشاورزی ومنابع طبیعی رامین اهواز

گیاه پزشکی

250

کشاورزی ومنابع طبیعی رامین اهواز

مکانیزاسیون

251

کشاورزی ومنابع طبیعی رامین اهواز

مهندسی آب

252

کشاورزی و منابع طبیعی ساری

آبیاری

253

کشاورزی و منابع طبیعی ساری

باغبانی

254

کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ترویج کشاورزی

255

کشاورزی و منابع طبیعی ساری

خاکشناسی

256

کشاورزی و منابع طبیعی ساری

زراعت

257

کشاورزی و منابع طبیعی ساری

صنایع غذایی

258

کشاورزی و منابع طبیعی ساری

علوم دامی

259

کشاورزی و منابع طبیعی ساری

گیاهپزشکی

260

کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مکانیک ماشینهای کشاورزی

261

گیلان

باغبانی

262

گیلان

بیوتکنولوژی

263

گیلان

زراعت و اصلاح نباتات

264

گیلان

صنایع غذایی

265

گیلان

علوم خاک

266

گیلان

علوم دامی

267

گیلان

گیاهپزشکی

268

گیلان

مکانیزاسیون

269

گیلان

مهندسی آب

270

گنبد کاووس

تولیدات گیاهی

271

لرستان

زراعت  و اصلاح نباتات

272

لرستان

علوم باغبانی

273

لرستان

علوم دامی

274

لرستان

گیاهپزشکی

275

لرستان

مهندسی آب

276

لرستان

مهندسی علوم خاک

277

مجتمع آموزش عالی سراوان

گروه اقتصاد کشاورزی

278

مجتمع آموزش عالی سراوان

گروه ترویج و آموزش کشاورزی

279

مجتمع آموزش عالی سراوان

گروه گیاهان دارویی و تولیدات

280

مجتمع آموزش عالی سراوان

گروه گیاهپزشکی

281

مجتمع آموزش عالی گناباد

مهندسی تولیدات گیاهان دارویی و معطر

282

محقق اردبیلی

تولیدات دامی (مغان)

283

محقق اردبیلی

تولیدات گیاهی (مشکین شهر)

284

محقق اردبیلی

تولیدات گیاهی (مغان)

285

محقق اردبیلی

زراعت و اصلاح نباتات

286

محقق اردبیلی

زراعت و اصلاح نباتات (مغان)

287

محقق اردبیلی

علوم باغبانی

288

محقق اردبیلی

علوم دامی

289

محقق اردبیلی

علوم و صنایع غذایی

290

محقق اردبیلی

علوم و مهندس خاک

291

محقق اردبیلی

گیاهان دارویی (مشکین شهر)

292

محقق اردبیلی

گیاه پزشکی

293

محقق اردبیلی

ماشین آلات (مغان)

294

محقق اردبیلی

مکانیزاسیون کشاورزی

295

محقق اردبیلی

مهندسی آب

296

محقق اردبیلی

مهندسی فضای سبز

297

مراغه

زراعت و اصلاح نباتات

298

مراغه

علوم خاک

299

مراغه

گیاهپزشکی

300

مراغه

تولیدات گیاهی

301

مراغه

مهندسی مکانیک بیوسیستم

302

مرکز آموزش عالی کاشمر

علوم ومهندسی آب

303

ملایر

بیوتکنولوژی کشاورزی

304

ملایر

خاکشناسی

305

ملایر

زراعت و اصلاح نباتات

306

ملایر

علوم دامی- طیور

307

ملایر

فضای سبز

308

نهاوند

مهندسی کشاورزی (ترویج)

309

نهاوند

مهندسی گیاهان داروئی

310

هرمزگان

کشاورزی - آب

311

هرمزگان

کشاورزی و باغبانی

312

ولایت

مهندسی کشاورزی

313

ولیعصر(عج) رفسنجان

بیوتکنولوژی

314

ولیعصر(عج) رفسنجان

خاک شناسی

315

ولیعصر(عج) رفسنجان

زراعت و اصلاح نباتات

316

ولیعصر(عج) رفسنجان

علوم باغبانی

317

ولیعصر(عج) رفسنجان

گیاهپزشکی

318

ولیعصر(عج) رفسنجان

مهندسی آب

319

ارومیه

باغبانی

320

ارومیه

بیوسیستم

321

ارومیه

مهندسی آب

322

ایلام

مکانیک ماشین آلات

323

بیرجند

تکنولوژی آبیاری  (سربیشه)

324

بیرجند

علوم باغبانی

325

تبریز

اقتصاد کشاورزی

326

تربیت مدرس

انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی

327

تهران

بیوتکنولوژی/ پردیس علوم

328

تهران

علوم باغبانی (پردیس ابوریحان)

329

زابل

اقتصاد کشاورزی

330

سید جمال الدین اسدآبادی

اقتصاد کشاورزی

331

شیراز

اقتصاد کشاورزی

332

شهید باهنر کرمان

اقتصاد کشاورزی

333

شهید باهنر کرمان

مکانیک بیو سیستم

334

فردوسی مشهد

اقتصاد کشاورزی

335

فناوری‌های نوین آمل

رشته زیست فناوری و گیاهان دارویی

336

کردستان

اقتصاد کشاورزی

337

کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اقتصاد کشاورزی

338

گیلان

اقتصاد کشاورزی

339

گنبد کاووس

مهندسی آب

340

محقق اردبیلی

مکانیک بیوسیستم

341

مراغه

علوم باغبانی