صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحادیه های انجمن های علمی فعال

    

نام اتحاديه

تاريخ تاسيس

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی آمار

1395

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی الهیات

1395

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي جغرافيا

1395

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي دامپزشكي

1394

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي رباتيك و مكاترونيك

1394

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي روانشناسي و مشاوره

1393

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي زبان و ادبيات عرب

1395

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي شيمي

1394

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي علم اطلاعات و دانش شناسي(ادكا)

1385

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي علوم سياسي

1394

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي فيزيك

1385

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي كارآفريني

1395

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي كشاورزي

1394

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي محيط زيست

1394

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مديريت

1394

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي معماري، مرمت و شهرسازي

1394

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي برق

1377

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي صنايع

1395

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي كامپيوتر

1395

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي عمران

1394

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي

1381

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي معدن

1395

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي شيمي، نفت و پليمر

1395

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مکانیک

1395

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی زیست شناسی

1395

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي علوم اجتماعي

1395

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فناوري نانو

1395