صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحادیه های انجمن های علمی فعال

       اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی آمار

ü      اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی الهیات

ü      اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي جغرافيا

ü      اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي دامپزشكي

ü      اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي رباتيك و مكاترونيك

ü      اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي روانشناسي و مشاوره

ü      اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي شيمي

ü      اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي علم اطلاعات و دانش شناسي(ادكا)

ü      اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي علوم سياسي

ü      اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي فيزيك

ü      اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي كشاورزي

ü      اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي محيط زيست

ü      اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مديريت

ü      اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي معماري، مرمت و شهرسازي

ü      اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي برق

             اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي صنايع

ü      اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي عمران

ü      اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي

ü      اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي شيمي، نفت و پليمر

ü      اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مکانیک

ü      اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی زیست شناسی

    اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي علوم اجتماعي