صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحادیه های انجمن های علمی فعال

    

رديف

نام اتحاديه

تاريخ تاسيس

1

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی آمار

1395

2

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي زبان و ادبيات فارسي

1396

3

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی الهیات

1395

4

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي جغرافيا

1395

5

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي دامپزشكي

1394

6

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي رباتيك و مكاترونيك

1394

7

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي روانشناسي و مشاوره

1393

8

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي زبان و ادبيات عرب

1395

9

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي شيمي

1394

10

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي علم اطلاعات و دانش شناسي(ادكا)

1385

11

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي علوم سياسي

1394

12

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي فيزيك

1385

13

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي كارآفريني

1395

14

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي كشاورزي (7 زير شاخه)

1394

15

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي محيط زيست

1394

16

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مديريت

1394

17

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي معماري، مرمت و شهرسازي

1394

18

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي برق

1377

19

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي صنايع

1395

20

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي كامپيوتر

1395

21

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي عمران

1394

22

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي

1381

23

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي معدن

1395

24

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي شيمي، نفت و پليمر

1395

25

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مکانیک

1395

26

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی زیست شناسی

1395

27

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي علوم اجتماعي

1395

28

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فناوري نانو

1395

29

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي هنر

1396

30

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي هوافضا و هوانوردي

1396