صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته مواد و متالور‍ژي


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

اراک

مواد ومتالوژی

2

ارومیه

مهندسی مواد

3

یاسوج

مواد

4

ایلام

بهداشت مواد غذایی

5

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

مهندسی مواد-سرامیک

6

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

مهندسی مواد-متالوژی

7

بوعلی سینا

مهندسی مواد متالوژی

8

تبریز

بهداشت مواد غذایی

9

تبریز

مهندسی مواد

10

تبریز

مهندسی مواد سرامیک

11

تربیت مدرس

خوردگی و حفاظت مواد

12

تهران

مهندسی مواد و متالورژی( پردیس فنی/تهران )

13

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

مهندسی مواد

14

یزد

مواد

15

یزد

مواد و متالورژی

16

زنجان

مواد

17

سیستان و بلوچستان

مواد

18

سمنان

مواد ومتالوژی

19

شاهرود

مواد

20

شیراز

مهندسی مواد

21

شهید باهنر کرمان

مهندسی مواد و متالورژی

22

شهید چمران اهواز

مواد و متالورژی

23

شهید مدنی آذربایجان

مهندسی مواد

24

شهرکرد

مهندسی مواد (سرامیک)

25

صنعتی اصفهان

مهندسی مواد

26

صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی مواد و متالوژی

27

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

علم و مهندسی مواد

28

صنعتی سهند تبریز

مهندسی مواد

29

صنعتی شریف

دانشکده مهندسی مواد

30

صنعتی مالک اشتر‏

مواد و فناوری های ساخت

31

صنعتی مالک اشتر‏

مهندسی مواد

32

صنعتی نوشیروانی بابل

مواد

33

صنعتی همدان

مواد

34

علم و صنعت ایران

مواد

35

فردوسی مشهد

مواد و جامد شناسی (تکنولوژی هسته ای)

36

کاشان

مهندسی مواد

37

مجتمع آموزش عالی اسفراین

مواد

38

مراغه

مهندسی مواد - متالوژی

39

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

مهدسی مواد

40

ملایر

مواد سرامیک(ماجولیکا)