صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته معماري، شهرسازي و مرمترديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

آیت اله بروجردی (ره)

معماری

2

ارومیه

مرمت

3

ارومیه

معماری

4

ایلام

معماری

5

بجنورد

معماری

6

بناب

معماری

7

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

مرمت واحیای بناهای تاریخی

8

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

معماری

9

بوعلی سینا

معماری

10

تبریز

معماری

11

تبریز

معماری پایدار

12

تربت حیدریه

معماری

13

تربیت دبیر شهید رجایی

معماری

14

تربیت مدرس

معماری

15

تهران

تکنولوژی در معماری

16

تهران

ارشد معماری گرایش معماری

17

تهران

مرمت و بناها و بافت ارشد

18

تهران

معماری

19

تهران

معماری داخلی/ارشد

20

تهران

معماری منظر ارشد

21

حکیم سبزواری

مرمت

22

حکیم سبزواری

معماری

23

خلیج فارس

مهندسی معماری

24

رازی  کرمانشاه

مهندسی معماری

25

زابل

مرمت و آثار باستانی

26

زابل

معماری

27

یزد

معماری

28

زنجان

معماری

29

سیستان و بلوچستان

مرمت و حفاظت بناهای تاریخی

30

سیستان و بلوچستان

معماری

31

سمنان

معماری

32

شاهرود

معماری

33

شیراز

معماری

34

شهید باهنر کرمان

مرمت و احیای بناهای تاریخی

35

شهید باهنر کرمان

معماری

36

شهید بهشتی

مرمت بناها و بافتهای تاریخی

37

شهید بهشتی

معماری

38

شهید بهشتی

معماری منظر

39

شهید چمران اهواز

معماری

40

صنعتی جندی شاپور دزفول

معماری و شهرسازی

41

صنعتی جندی شاپور دزفول

مرمت و احیای بناهای تاریخی

42

علم و صنعت ایران

معماری و شهرسازی

43

علم و فرهنگ

معماری

44

فردوسی مشهد

معماری

45

فردوسی مشهد

معماری

46

فردوسی مشهد

معماری و شهر سازی  پایدار

47

فردوسی مشهد

هنر در معماری و شهرسازی

48

قم

مهندسی معماری(برادران)

49

قم

مهندسی معماری (خواهران)

50

کاشان

مهندسی معماری

51

کردستان

معماری

52

گرمسار

مهندسی معماری

53

گیلان

معماری

54

گلستان

مهندسی معماری

55

مازندران

معماری

56

محقق اردبیلی

مهندسی معماری

57

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

مهندسی شهرسازی

58

ملایر

معماری (هورنو)

59

هنر

معماری

60

هنراسلامی تبریز

دختران مرمت آثار تاریخی

61

هنراسلامی تبریز

دختران معماری

62

هنر اصفهان

مرمت بنا

63

هنر اصفهان

مرمت آثار تاریخی

64

هنر اصفهان

معماری

65

هنر شیراز

مرمت بناهای تاریخی

66

هنر شیراز

معماری