صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته مديريترديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

ارومیه

مدیریت

2

اصفهان

مدیریت

3

ایلام

مدیریت بازرگانی

4

ایلام

مدیریت منابع انسانی

5

الزهرا(س)

مدیریت آموزشی

6

الزهرا(س)

مدیریت بازرگانی

7

بجنورد

مدیریت

8

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

مدیریت صنعتی

9

بوعلی سینا

مدیریت دانشکده رزن

10

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مدیریت

11

تبریز

علوم ورزشی (مدیریت ورزشی)

12

تبریز

مدیریت

13

تبریز

مدیریت جهانگردی

14

تربیت مدرس

مدیریت

15

تربیت مدرس

مدیریت استراتژیک

16

تربیت مدرس

مدیریت اسلامی

17

تربیت مدرس

مدیریت پروژه و ساخت

18

تربیت مدرس

مدیریت فناوری اطلاعات

19

تربیت مدرس

مدیریت ورزشی

20

تهران

مدیریت دولتی

21

تهران

مدیریت پروژه و ساخت-ارشد

22

تهران

مدیریت دولتی

23

تهران

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

24

تهران

مدیریت صنعتی

25

تهران

مدیریت تکنولوژی

26

تهران

مدیریت در سوانح طبیعی

27

تهران

مدیریت_فارابی

28

تهران

مدیریت و توسعه کشاورزی (پردیس کشاورزی)

29

تهران

پروژ مدیریت و ساخت (بین دانشگاهی)

30

حضرت معصومه قم(س)

مدیزیت بازرگانی

31

خلیج فارس

مدیریت بازرگانی

32

خلیج فارس

مدیریت صنعتی

33

خوارزمی

مدیریت فناوری اطلاعات

34

خوارزمی

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

35

خوارزمی

مدیریت ورزشی

36

دریانوردی وعلوم دریایی چابهار

مدیریت وبازرگانی

37

یزد

مدیریت بازرگانی

38

یزد

مدیریت جهانگردی

39

یزد

مدیریت صنعتی

40

یزد

مدیریت مناطق بیابانی

41

زنجان

مدیریت بازگانی

42

زنجان

مدیریت صنعتی

43

سیستان و بلوچستان

مدیریت دولتی

44

سیستان و بلوچستان

مدیریت مالی

45

سمنان

مدیریت

46

شاهرود

مدیریت

47

شیراز

مدیریت

48

شیراز

مدیریت آموزشی

49

شیراز

مدیریت جهانگردی

50

شهید باهنر کرمان

مدیریت بازرگانی

51

شهید باهنر کرمان

مدیریت بافت

52

شهید بهشتی

بین رشته ای مدیریت آموزش شهروندی

53

شهید بهشتی

مدیریت

54

شهید بهشتی

مدیریت پروژه و ساخت معماری

55

شهید چمران اهواز

مدیریت بازرگانی

56

صنعتی شریف

مدیریت و رهبری

57

علامه طباطبایی

مدیریت IT

58

علامه طباطبایی

مدیریت اجرایی

59

علامه طباطبایی

مدیریت بازرگانی

60

علامه طباطبایی

مدیریت بانکداری اسلامی

61

علامه طباطبایی

مدیریت بیمه

62

علامه طباطبایی

مدیریت بیمه اکو

63

علامه طباطبایی

مدیریت تکنولوژی

64

علامه طباطبایی

مدیریت جهانگردی

65

علامه طباطبایی

مدیریت دولتی

66

علامه طباطبایی

مدیریت شهری

67

علامه طباطبایی

مدیریت صنعتی

68

علامه طباطبایی

مدیریت مالی

69

علامه طباطبایی

مدیریت هتل داری

70

علامه طباطبایی

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

71

علم و فرهنگ

مدیریت بازرگانی

72

علم و فرهنگ

مدیریت جهانگردی

73

علم و فرهنگ

مدیریت صنعتی

74

علم و فرهنگ

مدیریت فرهنگی هنری

75

علوم وفنون دریایی خرمشهر

مدیریت

76

فردوسی مشهد

مدیریت

77

فردوسی مشهد

مدیریت مرتع

78

فردوسی مشهد

مدیریت مناطق خشک وبیابانی

79

فردوسی مشهد

مدیریت ورزشی

80

قم

مدیریت بازرگانی (برادران)

81

قم

مدیریت بازرگانی (خواهران)

82

قم

مدیریت صنعتی (برادران)

83

قم

مدیریت صنعتی (خواهران)

84

کاشان

مدیریت

85

کردستان

مدیریت بازرگانی

86

گیلان

مدیریت

87

لرستان

مدیریت بازرگانی

88

مازندران

مدیریت

89

مازندران

مدیریت جهانگردی

90

محقق اردبیلی

تحصیلات تکمیلی مدیریت

91

محقق اردبیلی

مدیریت بازرگانی

92

محقق اردبیلی

مدیریت جهانگردی

93

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

مدیریت پروژه

94

ملایر

مدیریت بازرگانی

95

هرمزگان

مدیریت بازرگانی

96

هرمزگان

مدیریت دولتی

97

هرمزگان

مدیریت صنعتی

98

هرمزگان

مدیریت گمرک

99

هنر

مدیریت پروژه

100

هنر اصفهان

مدیریت جهانگردی

101

ولایت

مدیریت دولتی

102

ولایت

مدیریت کسب وکار وبازرگانی

103

ولیعصر(عج) رفسنجان

مدیریت صنعتی