صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته مهندسي پزشكي


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

اصفهان

مهندسی پزشکی

2

تربیت مدرس

مهندسی پزشکی - بیومتریال

3

تهران

بین رشته ای مهندسی پزشکی

4

تهران

مهندسی پزشکی (پردیس فنی/تهران )

5

سمنان

مهندسی پزشکی

6

شاهد

مهندسی پزشکی

7

صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی پزشکی

8

صنعتی سهند تبریز

مهندسی پزشکی

9

صنعتی همدان

مهندسی پزشکی

10

فردوسی مشهد

مهندسکی پزشکی