صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته مهندسي شيمي


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

اراک

مهندسی شیمی

2

یاسوج

مهندسی شیمی

3

اصفهان

مهندسی شیمی

4

ایلام

مهندسی شیمی

5

بناب

مهندسی شیمی

6

تبریز

مهندسی شیمی و نفت

7

تربیت مدرس

مهندسی شیمی

8

تربیت مدرس

مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی

9

تهران

مهندسی شیمی فومن

10

تهران

مهندسی شیمی پلیمر( پردیس فنی / تهران )

11

حکیم سبزواری

مهندسی شیمی

12

خلیج فارس

مهندسی شیمی(گاز)

13

رازی  کرمانشاه

مهندسی شیمی

14

یزد

مهندسی شیمی

15

زنجان

مهندسی شیمی

16

سیستان و بلوچستان

مهندسی شیمی

17

سمنان

مهندسی شیمی

18

سمنان

مهندسی صنایع

19

شیراز

مهندسی شیمی

20

شهید باهنر کرمان

مهندسی شیمی

21

شهید مدنی آذربایجان

مهندسی شیمی

22

صنعتی ارومیه

مهندس شیمی

23

صنعتی اصفهان

مهندسی شیمی

24

صنعتی امیرکبیر

مهندسی شیمی

25

صنعتی جندی شاپور دزفول

مهندسی شیمی

26

صنعتی سیرجان

مهندسی شیمی

27

صنعتی سهند تبریز

مهندسی شیمی

28

صنعتی کرمانشاه

مهندسی شیمی

29

صنعت نفت

مهندسی شیمی

30

علم و صنعت ایران

مهندسی شیمی

31

علم و فناوری مازندران

مهندسی شیمی

32

فردوسی مشهد

مهندسی شیمی

33

کاشان

مهندسی شیمی

34

کردستان

مهندسی شیمی

35

گیلان

مهندسی شیمی

36

گلستان

مهندسی شیمی

37

مازندران

مهندسی شیمی

38

مجتمع آموزش عالی اسفراین

مهندسی شیمی

39

مجتمع آموزش عالی لارستان

مهندسی شیمی

40

محقق اردبیلی

مهندسی شیمی

41

مراغه

مهندسی شیمی

42

مرکز آموزش عالی لامرد

مهندسی شیمی

43

ولیعصر(عج) رفسنجان

مهندسی شیمی