صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته نفت


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

تهران

مهندسی نفت(پردیس فنی/تهران)

2

تهران

مهندسی نفت دانشکده فنی فومن پردیس فنی دانشگاه تهران

3

حکیم سبزواری

مهندسی نفت

4

شیراز

مهندسی نفت

5

شهید باهنر کرمان

مهندسی نفت و گاز

6

صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی نفت

7

صنعتی سهند تبریز

مهندسی نفت

8

صنعت نفت

دانشکده نفت اهواز

9

صنعت نفت

دانشکده نفت تهران

10

صنعت نفت

گروه نفت

11

گرمسار

مهندسی نفت