صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته علوم كامپوتر


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

الزهرا(س)

علوم کامپیوتر

2

بجنورد

علوم کامپیوتر

3

تبریز

علوم کامپیوتر

4

تهران

علوم کامپیوتر/ پردیس علوم

5

خوارزمی

علوم کامپیوتر

6

دامغان

علوم کامپیوتر

7

یزد

علوم کامپیوتر

8

سیستان و بلوچستان

علوم کامپیوتر

9

سلمان فارسی کازرون

علوم کامپیوتر

10

سمنان

علوم کامپیوتر

11

شهید باهنر کرمان

علوم کامپیوتر

12

شهید بهشتی

علوم کامپیوتر

13

شهید چمران اهواز

علوم کامپیوتر

14

شهرکرد

علوم کامپیوتر

15

صنعتی بیرجند

علوم کامپیوتر

16

صنعتی کرمانشاه

علوم کامپیوتر

17

علم و فناوری مازندران

علوم کامپیوتر

18

فسا

علوم کامپیوتر

19

قم

علوم کامپیوتر(برادران)

20

قم

علوم کامپیوتر(خواهران)

21

کاشان

علوم کامپیوتر پردیس خواهران

22

کاشان

علوم کامپیوتر

23

کوثر

علوم کامپیوتر

24

گیلان

علوم کامپیوتر

25

گلستان

علوم کامپیوتر

26

مازندران

علوم کامپیوتر

27

محقق اردبیلی

علوم کامپیوتر

28

مرکز آموزش عالی محلات

علوم کامپیوتر

29

ولایت

علوم کامپیوتر

30

ولیعصر(عج) رفسنجان

علوم کامپیوتر