صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته علوم اجتماعي


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

اصفهان

علوم اجتماعی

2

اصفهان

مطالعات زنان

3

آیت اله بروجردی(ره)

علوم اجتماعی

4

ایلام

علوم اجتماعی

5

بوعلی سینا

علوم اجتماعی

6

تبریز

علوم اجتماعی

7

تربیت مدرس

مطالعات زنان

8

تهران

جامعه شناسی- علوم اجتماعی

9

تهران

دانش اجتماعی مسلمین - علوم اجتماعی

10

تهران

ارتباطات علوم‌اجتماعی

11

تهران

انسان شناسی- علوم اجتماعی

12

تهران

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی- علوم اجتماعی

13

تهران

توسعه روستایی- علوم اجتماعی

14

تهران

مطالعات فرهنگی و رسانه- علوم اجتماعی

15

خوارزمی

جامعه شناسی

16

خوارزمی

مطالعات زنان

17

رازی  کرمانشاه

جامعه شناسی

18

الزهرا(س)

جامعه شناسی

19

الزهرا(س)

مطالعات  خانواده و زنان

20

سیستان و بلوچستان

علوم اجتماعی

21

شهید باهنر کرمان

علوم اجتماعی

22

شهید بهشتی

جامعه شناسی

23

شهید چمران اهواز

جامعه شناسی

24

شهید مدنی آذربایجان

مطالعات خانواده

25

شیراز

برنامه ریزی اجتماعی

26

شیراز

جامعه شناسی

27

علامه طباطبایی

برنامه ریزی اجتماعی

28

علامه طباطبایی

تعاون و رفاه اجتماعی

29

علامه طباطبایی

مددکاری اجتماعی

30

علامه طباطبایی

جامعه شناسی

31

علامه طباطبایی

مطالعات زنان

32

علامه طباطبایی

جمعيت شناسي

33

علم و فرهنگ

مطالعات فرهنگی

34

فردوسی مشهد

علوم اجتماعی

35

کاشان

جامعه شناسی

36

کردستان

جامعه شناسی

37

گلستان

علوم اجتماعی

38

گیلان

علوم اجتماعی

39

مازندران

علوم اجتماعی

40

هرمزگان

علوم اجتماعی

41

ولایت

جامعه شناسی

42

یاسوج

علوم اجتماعی

43

یزد

علوم اجتماعی