صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته علوم سياسي
رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

آیت اله بروجردی(ره)

علوم سیاسی

2

یاسوج

علوم سیاسی

3

اصفهان

علوم سیاسی

4

بیرجند

علوم سیاسی

5

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

علوم سیاسی

6

بوعلی سینا

علوم سیاسی

7

تربت حیدریه

علوم سیاسی

8

تربیت مدرس

علوم سیاسی

9

تهران

علوم سیاسی

10

حکیم سبزواری

علوم سیاسی

11

خوارزمی

علوم سیاسی

12

رازی  کرمانشاه

علوم سیاسی

13

یزد

علوم سیاسی

14

شیراز

علوم سیاسی

15

شهید باهنر کرمان

علوم سیاسی

16

شهید بهشتی

علوم سیاسی

17

شهید چمران اهواز

علوم سیاسی

18

علامه طباطبایی

علوم سیاسی

19

فردوسی مشهد

علوم سیاسی

20

گیلان

علوم سیاسی

21

مازندران

علوم سیاسی

22

تهران

گروه مطالعات آمریکای شمالی

23

تهران

گروه مطالعات آمریکای لاتین

24

تربیت مدرس

روابط بین الملل

25

صنعتی مالک اشتر

روابط بین الملل گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحات

26

علامه طباطبایی

روابط بین الملل

27

تهران

مطالعات عراق

28

تهران

مطالعات کشورهای آلمانی زبان

29

تهران

مطالعات مصر

30

فردوسی مشهد

مطالعات افغانستان

31

ولیعصر(عج) رفسنجان

زبان شناسی و مطالعات ترجمه