صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته فيزيكرديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

آیت اله بروجردی(ره)

فیزیک

2

اراک

فیزیک

3

ارومیه

فیزیک

4

یاسوج

فیزیک

5

اصفهان

فیزیک

6

ایلام

فیزیک و نجوم

7

الزهرا(س)

فیزیک

8

بجنورد

فیزیک

9

بیرجند

فیزیک

10

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

فیزیک

11

تبریز

فیزیک

12

تربیت دبیر شهید رجایی

فیزیک

13

تربیت مدرس

بیوفیزیک

14

تربیت مدرس

فیزیک

15

تفرش

فیزیک

16

تهران

فیزیک/ پردیس علوم

17

جهرم

فیزیک

18

حکیم سبزواری

فیزیک

19

خلیج فارس

فیزیک محض

20

خوارزمی

فیزیک

21

خوارزمی

فیزیک مهندسی

22

دامغان

فیزیک

23

رازی  کرمانشاه

فیزیک

24

زابل

فیزیک

25

یزد

فیزیک

26

زنجان

فیزیک

27

سیستان و بلوچستان

فیزیک

28

سلمان فارسی کازرون

فیزیک

29

سمنان

فیزیک

30

شاهد

فیزیک

31

شاهرود

فیزیک و نجوم

32

شیراز

فیزیک

33

شهید باهنر کرمان

فیزیک

34

شهید بهشتی

فیزیک

35

شهید چمران اهواز

فیزیک

36

شهید مدنی آذربایجان

فیزیک

37

شهرکرد

فیزیک

38

صنعتی اصفهان

فیزیک

39

صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک

40

صنعتی جندی شاپور دزفول

فیزیک مهندسی ( پروفسور حسابی)

41

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فیزیک

42

صنعتی شیراز

فیزیک

43

صنعتی شریف

دانشکده فیزیک

44

صنعتی قم

فیزیک مهندسی

45

صنعتی کرمانشاه

فیزیک مهندسی

46

علم و صنعت ایران

فیزیک

47

فردوسی مشهد

فیزیک

48

فسا

فیزیک

49

فناوری پیشرفته وتحصیلات تکمیلی کرمان

فیزیک کاربردی

50

فناوری های نوین سبزوار

فیزیک مهندسی

51

قم

فیزیک(برادران)

52

قم

فیزیک( خواهران)

53

کاشان

فیزیک

54

کردستان

فیزیک

55

کردستان

نجوم و اختر فیزیک

56

گیلان

فیزیک

57

گلستان

فیزیک

58

لرستان

فیزیک

59

مازندران

فیزیک

60

محقق اردبیلی

فیزیک

61

مرکز آموزش عالی استهبان

فیزیک

62

مرکز آموزش عالی اقلید

فیزیک

63

ملایر

فیزیک

64

نیشابور

فیزیک

65

هرمزگان

فیزیک

66

ولیعصر(عج) رفسنجان

فیزیک اتمی

67

ولیعصر(عج) رفسنجان

فیزیک مهندسی