صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته روانشناسي


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

اراک

روانشناسی

2

یاسوج

روانشناسی

3

اصفهان

روانشناسی

4

اصفهان

روانشناسی کودکان با نیازهای خاص

5

الزهرا(س)

روانشناسی

6

الزهرا(س)

روانشناسی تربیتی

7

بیرجند

روانشناسی

8

بوعلی سینا

روانشناسی

9

تهران

روانشناسی(پردیس فارابی)

10

تبریز

روان شناسی بالینی

11

تبریز

روان شناسی تربیتی

12

تبریز

روانشناسی عمومی

13

تبریز

علوم ورزشی (رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی)

14

تهران

روانشناسی بالینی

15

تهران

روانشناسی ورزشی

16

خلیج فارس

روانشناسی

17

خوارزمی

روانشناسی

18

خوارزمی

روانشناسی تربیتی

19

رازی  کرمانشاه

روان شناسی

20

زنجان

روانشناسی

21

سیستان و بلوچستان

روانشناسی

22

سلمان فارسی کازرون

روانشناسی

23

سمنان

روانشناسی بالینی

24

سمنان

روانشناسی کودکان استثنایی

25

شاهد

روانشناسی

26

شیراز

روانشناسی بالینی

27

شهید باهنر کرمان

روانشناسی

28

شهید بهشتی

روانشناسی

29

شهید چمران اهواز

روانشناسی

30

شهید مدنی آذربایجان

روانشناسی

31

علامه طباطبایی

روانسنجی

32

علامه طباطبایی

روانشناسی بالینی

33

علامه طباطبایی

روانشناسی تربیتی

34

علامه طباطبایی

روانشناسی کودکان استثنایی

35

علامه طباطبایی

روانشناسی محض

36

علم و فرهنگ

روانشناسی

37

فردوسی مشهد

روانشناسی

38

فردوسی مشهد

روانشناسی خانواده

39

کاشان

روانشناسی (پردیس خواهران)

40

کاشان

روانشناسی

41

کردستان

روانشناسی بالینی

42

گیلان

روانشناسی

43

لرستان

روانشناسی

44

محقق اردبیلی

روانشناسی

45

مراغه

روان شناسی

46

مرکز آموزش عالی اقلید

روانشناسی

47

ملایر

روانشناسی

48

هرمزگان

روانشناسی

49

اصفهان

علوم تربیتی

50

بوعلی سینا

علوم تربیتی

51

تبریز

علوم تربیتی

52

تربیت دبیر شهید رجایی

علوم تربیتی

53

تربیت مدرس

علوم تربیتی

54

حکیم سبزواری

علوم تربیتی

55

خوارزمی

علوم تربیتی - پیش دبستانی و دبستانی

56

یزد

علوم تربیتی

57

سید جمال الدین اسدآبادی

تکنولوژی آموزشی-علوم تربیتی

58

سیستان و بلوچستان

علوم تربیتی

59

شهید باهنر کرمان

علوم تربیتی

60

شهید بهشتی

علوم تربیتی

61

شهید چمران اهواز

علوم تربیتی

62

شهید مدنی آذربایجان

علوم رفتاری

63

فردوسی مشهد

علوم تربیتی

64

قم

علوم تربیتی (برادران)

65

قم

علوم تربیتی(خواهران)

66

کاشان

علوم تربیتی

67

کردستان

علوم تربیتی

68

گیلان

علوم تربیتی(مشاوره)

69

لرستان

علوم تربیتی

70

مازندران

علوم تربیتی

71

محقق اردبیلی

علوم تربیتی و مشاوره

72

ملایر

علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی