صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته تربيت بدنيرديف

نام دانشگاه

نام انجمن

1

اراک

تربیت بدنی

2

ارومیه

تربیت بدنی

3

اصفهان

تربیت بدنی

4

ایلام

تربیت بدنی

5

بجنورد

تربیت بدنی

6

بیرجند

تربیت بدنی و علوم ورزشی

7

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

تربیت بدنی

8

بوعلی سینا

تربیت بدنی

9

تربیت دبیر شهید رجایی

تربیت بدنی

10

جهرم

تربیت بدنی

11

حکیم سبزواری

تربیت بدنی

12

خوارزمی

تربیت بدنی

13

رازی  کرمانشاه

تربیت بدنی

14

زابل

تربیت بدنی

15

یزد

تربیت بدنی

16

سیستان و بلوچستان

تربیت بدنی

17

سمنان

تربیت بدنی

18

شاهرود

تربیت بدنی

19

شیراز

تربیت بدنی

20

شهید باهنر کرمان

تربیت بدنی

21

شهید بهشتی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

22

شهید چمران اهواز

تربیت بدنی

23

شهید مدنی آذربایجان

تربیت بدنی

24

شهرکرد

تربیت بدنی

25

علامه طباطبایی

تربیت بدنی

26

فردوسی مشهد

تربیت بدنی

27

قم

تربیت بدنی(برادران)

28

قم

تربیت بدنی(خواهران)

29

کاشان

تربیت بدنی  پردیس خواهران

30

کاشان

تربیت بدنی

31

کردستان

تربیت بدنی و علوم ورزشی

32

گیلان

تربیت بدنی

33

گنبد کاووس

تربیت بدنی

34

لرستان

تربیت بدنی

35

مازندران

تربیت بدنی

36

محقق اردبیلی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

37

نهاوند

تربیت بدنی و علوم ورزشی

38

ولیعصر(عج) رفسنجان

تربیت بدنی