صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته تاريخرديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

اراک

تاریخ

2

ارومیه

تاریخ

3

یاسوج

تاریخ

4

اصفهان

تاریخ

5

الزهرا(س)

تاریخ

6

الزهرا(س)

تاریخ و تمدن

7

بیرجند

تاریخ

8

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

9

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

تاریخ محض

10

تبریز

تاریخ

11

تربیت مدرس

تاریخ

12

تهران

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

13

تهران

تاریخ

14

جیرفت

تاریخ

15

خلیج فارس

تاریخ

16

خوارزمی

تاریخ

17

رازی  کرمانشاه

تاریخ اسلام

18

زابل

تاریخ

19

یزد

تاریخ

20

زنجان

تاریخ وتمدن ملل اسلامی

21

سیستان و بلوچستان

تاریخ

22

شیراز

تاریخ

23

شهید باهنر کرمان

تاریخ

24

شهید بهشتی

تاریخ

25

شهید چمران اهواز

تاریخ

26

شهید مدنی آذربایجان

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی

27

فردوسی مشهد

تاریخ

28

فردوسی مشهد

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

29

لرستان

تاریخ

30

محقق اردبیلی

تاریخ

31

ولایت

تاریخ