صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته زبان و ادبيات فارسي


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

یاسوج

زبان وادبیات فارسی

2

بیرجند

زبان و ادبیات پارسی

3

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

زبان و ادبیات فارسی

4

بوعلی سینا

زبان  و ادبیات فارسی

5

تبریز

زبان و ادبیات فارسی

6

تهران

زبان و ادبیات فارسی

7

حضرت نرجس(س)

زبان وادبیات فارسی

8

رازی  کرمانشاه

زبان و ادبیات فارسی

9

زنجان

زبان وادبیات فارسی

10

سیستان و بلوچستان

زبان و ادبیات فارسی

11

سلمان فارسی کازرون

زبان و ادبیات فارسی

12

سمنان

زبان و  ادبیات فارسی

13

شهید باهنر کرمان

زبان و ادبیات فارسی

14

شهید بهشتی

زبان و ادبیات فارسی

15

شهید مدنی آذربایجان

بین رشته ای زبان شناسی

16

شهرکرد

زبان و ادبیات فارسی

17

فردوسی مشهد

زبان و ادبیات فارسی

18

قم

زبان و ادبیات فارسی (برادران)

19

قم

زبان و ادبیات فارسی (خواهران)

20

کاشان

زبان و ادبیات فارسی

21

کوثر

زبان و ادبیات فارسی

22

گیلان

زبان و ادبیات فارسی

23

لرستان

زبان و ادبیات فارسی

24

مرکز آموزش عالی اقلید

زبان و ادبیات فارسی

25

نیشابور

زبان و ادبیات فارسی

26

هرمزگان

زبان و ادبیات فارسی

27

ولیعصر(عج) رفسنجان

زبان و ادبیات فارسی