صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

انجمن‌های علمی در رشته زمين شناسي


رديف

نام دانشگاه

نام انجمن علمی

1

ارومیه

زمین شناسی

2

اصفهان

زمین شناسی

3

بیرجند

زمین شناسی

4

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

زمین شناسی

5

بوعلی سینا

زمین شناسی

6

تبریز

زمین شناسی

7

تربیت مدرس

برنامه¬ریزی آمایش سرزمین

8

تربیت مدرس

زمین شناسی

9

تهران

برنامه ریزی آمایش سرزمین

10

تهران

زمین‌شناسی/ پردیس علوم

11

خوارزمی

زمین شناسی

12

دامغان

زمین شناسی

13

یزد

زمین شناسی

14

زنجان

زمین شناسی

15

سیستان و بلوچستان

زمین شناسی

16

شاهرود

زمین شناسی

17

شیراز

علوم زمین شناسی

18

شهید باهنر کرمان

زمین شناسی

19

شهید بهشتی

زمین شناسی

20

شهید چمران اهواز

GIS (تحصیلات تکمیلی زمین شناسی)

21

شهید چمران اهواز

زمین شناسی

22

فردوسی مشهد

زمین شناسی

23

فناوری پیشرفته وتحصیلات تکمیلی کرمان

ژئوفیزیک و زمین شناسی

24

کردستان

علوم زمین

25

گلستان

زمین شناسی

26

لرستان

زمین شناسی

27

محقق اردبیلی

زمین شناسی

28

هرمزگان

انجمن علمی زمین شناسی

29

ولایت

زمین شناسی